Výpověď – co jste možná nevěděli ..

V tomto článku jsou vybrány některé ne zcela běžné případy podání výpovědi. Rozšířit si obzory v případě výpovědi určitě nikdy není k zahození.

Kdy můžete odejít z práce hned a dát hodinovou výpověď?

Víte že v určitých situacích může okamžitě zrušit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.
Co konkrétně stanovuje zákon pro uplatnění okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem?
Okamžité skončení pracovního poměru nelze jen tak. Podívejme se na vymezení situací zákonem.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem může být učiněno ze dvou důvodů:

  1. První zákonný důvod hovoří o vážném ohrožení zdraví zaměstnance a nemožnosti vykonávání vhodné práce. Zákon stanovuje, že na základě lékařského posudku, který byl vydán zařízením závodní preventivní péče nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který posudek přezkoumává, nemůže dále zaměstnanec konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. Pokud zaměstnavatel neumožní v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku výkon jiné pro zaměstnance vhodnější práce, tak zaměstnanec může okamžitě odejít.
  2. Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je pak situace, kdy nedošlo k vyplacení mzdy nebo platu. Tedy pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Kdy vás mohou vyhodit na hodinu?

Okamžité zrušení pracovního poměru nastává opravdu jen ve výjimečných případech. Zákon má pro tento případ také svá pravidla. Jaká to jsou?

Důvody pro okamžitou výpověď jsou definovány pouze tři a § 55 zákoníku práce jasně stanovuje využití tohoto prostředku slovem „výjimečně“. Tyto případy jsou vymezeny následovně.

Pokud se jedná o porušení pracovní povinnosti (například pozdní příchod), může zaměstnavatel pracovníka vyhodit pouze, pokud se prokáže porušení pracovních povinností hrubým způsobem. Další důvod pro okamžitou výpověď je pravomocné odsouzení pracovníka. I v tomto případě ale zákoník práce specifikuje podmínky, které musí být splněny.

První situace pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. V tomto případě nemusel být trestný čin spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Druhá situace je situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s pracovním úkolem. Tudíž v obou případech musí být splněna podmínka, že se jedná o úmyslný trestný čin s odsouzením k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Rozsudky v těchto případech musí být pravomocné.

Třetí situací pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je porušení povinnosti zaměstnance. A to, když zaměstnanec porušil povinnost vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Tento důvod není tak jednoduché vymezit. Jedná se především o porušení povinnosti vyplývající ze samotného zákoníku práce, pracovního řádu, pracovní smlouvy apod., přičemž intenzita ve souvislosti s formulací „zvlášť hrubým způsobem“ se bude hodnotit v pohledů více kritérií. Takové jednání může představovat například trestná činnost zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Lhůta

Lhůta dvou měsíců začíná běžet, jakmile se zaměstnavatel o důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru dozví. Lhůtu lze uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku tohoto důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru.
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem musí být učiněno v písemné formě s vymezením skutkového důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Kdo nemůže dostat výpověď na hodinu

Pro okamžité zrušení pracovního poměru v tomto případě neplatí ustanovení tzv. ochranné doby, tedy doby, kdy zaměstnanec nesmí dostat výpověď: během pracovní neschopnosti, během výkonu vojenského cvičení, kdy je uvolněn pro výkon veřejné funkce. Tato ochranná lhůta pro okamžitou výpověď z důvodů uvedených v zákoně neplatí.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem nemůže být učiněno vůči těhotné zaměstnankyni, vůči pracovníkovi na mateřské dovolené, nebo se zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou.

Co říci závěrem?

Víme, že situace, která nás dovede k sepsání a podání výpovědi, není nic příjemného. My v Brigomatu proto všem našim uchazečům přejeme, aby až si svoje vysněné zaměstnání nejdou, k něčemu takovému nikdy přistupovat nemuseli. Ale pokud by se tak přesto stalo, nyní alespoň víte, na co si dát pozor.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře