Podnikání osob zdravotně znevýhodněných. Jak na to?

Web Invalida v práci vám nabízí pracovní uplatnění cestou zaměstnání, ale jak je to v případě podnikání? Můžete jako osoba zdravotně znevýhodněná podnikat a vlastnit živnostenský list? Samozřejmě že ano. Řada zdravotně postižených se obává do této oblasti proniknout, nejčastěji ze strachu, že přijdou o svůj invalidní důchod.

Nicméně ani tato oblast není pro zdravotně handicapované žádné „tabu“ a pokud má tato osoba podnikatelského ducha a má čím zaujmout své okolí, nic jí nebrání vrhnout se do podnikání.

Začátky totiž v takovém případě nemusí být tak náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V případě podnikání zdravotně znevýhodněných osob totiž zůstává tzv. „hlavní činností“ pobírání invalidního důchodu. Proto je v tomto případě na podnikání pohlíženo jako na vedlejší činnost. Co to znamená? Značné výhody pro oblast zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů.
(Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 9 odst. 6 písm. b) totiž uvádí, že samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, měla v kalendářním roce nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.)

Jak tedy začít a jaké má podnikání pro osoby zdravotně znevýhodněné výhody?
Po splnění ohlašovací povinnosti na živnostenském úřadě máte povinnost do osmi dnů nahlásit své zdravotní pojišťovně, ČSSZ a finančnímu úřadu skutečnost, že jste se stali OSVČ. Při této příležitosti oznámíte, že vaše podnikání je pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění vedlejší činností.

To znamená, že v prvním roce svého podnikání nemusíte platit žádné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V druhém roce jsou pak stanoveny zálohy dle dosaženého zisku za minulý rok, případně doplatek. Nicméně výše těchto záloh jsou mnohem nižší nežli v případě OSVČ provozující hlavní činnost.

Pokud jde o daň z příjmů, platí stejné výhody jako pro zdravotně postižené zaměstnance. Do svého daňového přiznání si můžete mj. uplatnit uvedené slevy na dani stejně tak, jako v případě zaměstnání. Zde však tyto slevy uplatníte v roční výši.

Mezi základní „daňové úlevy“ patří sleva na poplatníka, která činí 2.070,- Kč měsíčně (24.840,- Kč ročně). Tu si může uplatnit každý zaměstnanec bez ohledu na to, zda je osobou se zdravotním handicapem či nikoliv. Osoby se zdravotním postižením si pak mohou uplatnit další slevy na dani: invalidita I. a II. stupně 210,- Kč měsíčně (2.520,- Kč ročně), invalidita III. stupně 420,- Kč měsíčně (5.040,- Kč ročně), držitel průkazu ZTP/P 1.345,- Kč měsíčně (16.140,- Kč ročně).
O tyto položky se pak výsledná daň sníží. Výsledkem je často nulová nebo minimální daňová povinnost.

Máte nápad, máte co nabídnout? Vrhněte se do toho naplno. Podnikání vám, jako osobám zdravotně znevýhodněným, poskytuje mnoho možností a finančních úlev, že ,,nemáte“ co ztratit.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře