Jaký pracovní úvazek mohu se zaměstnavatelem uzavřít? Je nutné upozornit na skutečnost, že při posuzování stupňů invalidních důchodů je brána v potaz pracovní schopnost pojištěnce. Dle § 39 odst. 1 platí, že „pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.“ V odst. 2 jsou dále uvedena konkrétní čísla vyjádřená procenty, podle kterých se určí, do jakého stupně invalidity bude pojištěnec zařazen. Důležité je také znění odstavce 3, kde je uvedena definice pracovní schopnosti: „Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.“ Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v souvislosti s uznáním invalidity jednotlivého občana a jeho následným zařazením do jedné ze tří stupňů invalidity, jde ruku v ruce to, do jaké míry je schopen vykonávat výdělečnou činnost či jaký pracovní úvazek přijme. Pokud by tedy např. člověk, jenž má přiznanou invaliditu 3. stupně, byl zaměstnaný na 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu (tedy na plný pracovní úvazek), patrně by došlo k přezkoumání jeho zdravotního stavu a mohl by být v důsledku toho přeřazen do nižšího stupně invalidity odpovídající jeho skutečnému omezení pracovní schopnosti dle výše citovaného. Nicméně v tomto případě jde o tzv. „šedou oblast“, ve které stále není stoprocentně jasno. Pokud tedy máte přiznaný některý ze stupňů invalidity, vždy pamatujte na váš skutečný zdravotní stav a podle toho hledejte zaměstnání.

 

Jak je to v případě podnikání? V případě podnikání invalidních důchodců platí stejný princip uvedený výše. Žádný zákon nezakazuje těmto osobám vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nicméně je důležité přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu a přiznanému stupni invalidity. Podle toho si opět můžete zvolit obor svého podnikání.
Kolik si mohu ke svému invalidnímu důchodu přivydělat? Výše příjmů samozřejmě v obou případech není nijak omezena a nemusíte se obávat toho, že byste kvůli „vyšším příjmům“ přišli o svůj invalidní důchod.