Co znamená OZZ?

K čemu status OZZ slouží?

Účelem uznání OZZ je podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce. Ze strany státu je zaměstnávání OZZ podporováno poskytováním příspěvků zaměstnavateli.

Kdo může získat označení OZZ?

Občan, který má zachovanou schopnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost vykonávat dosavadní povolání je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Přesné definice OZZ jsou uvedeny v § 67 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).

Kdo může podat žádost a jaký úřad o udělení OZZ rozhoduje?

Žádost podává občan (starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku), který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu má omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce.

Žádost musí mít písemnou formu a musí z ní být patrné, kdo ji podává a čeho se týká. Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ (podle místa trvalého bydliště občana) nebo zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Vzor žádosti je dostupný na webových stránkách OSSZ nebo ČSSZ. Po podání žádosti žadatel obdrží písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu s požadavkem na podrobení se vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený termín je do 8 dnů od doručení informace s výzvou) a na vyplnění přiloženého „profesního dotazníku“.

O uznání občana za OZZ rozhoduje OSSZ na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ.

Je OZZ také občan, který byl uznán invalidním?

Na osoby, které jsou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný – podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

Jak dlouho trvá rozhodnutí o uznání OZZ?

Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti.

Co když je žádost zamítnuta?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení, a to u OSSZ, která jej vydala (nelze se odvolat proti samotnému posudku). O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Jaká je doba platnosti statusu OZZ?

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, což v praxi znamená uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání nebo dřívějším dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3 – 5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou. Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat.

Kdy o status OZZ nežádat?

Status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu nebo již byla uznána invalidní v jakémkoliv stupni invalidity.

Jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ?

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle § 67 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ). Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy podskupinou osob se zdravotním postižením, které nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře