Jaké má OZZ povinnosti?

Žadatel o status OZZ je povinen se na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, či sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a předchozích výdělečných činnostech. Pokud tuto povinnost nesplní, může být zahájené řízení přerušeno, případně zastaveno.

Občan s přiznaným statusem OZZ je také povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření na základě výzvy OSSZ. Pokud tyto povinnosti obsažené ve výzvě nesplní, může být zahájeno řízení z moci úřední o odnětí statusu OZZ. Občan přestává být OZZ ode dne nabytí právní moci rozhodnutí OSSZ o odnětí uvedeného statusu.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře